Spiritual Authority (1)- Fri, 30 Oct 2020

Theme: Spiritual Authority (1) Matthew 28: 18 – 20 Then Jesus came to them and…